PUBLICATION

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Makale, “Kültür ve Semboller Bağlamında Anadolu Söylencelerinin Kişiler Üzerindeki Algı Farklılıklarının Tasarım Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Atölye Uygulaması”, Folklor ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 86, Sayfa: 29-44, 2016, Full Text

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B13. Bildiri, “Use of Experimental Materials in Illustrations: Illustrated Notebook Designs” (Resimlemelerde Deneysel Malzeme Kullanımı: Resimlenmiş Defter Tasarımları), 7th World Conference on Design and Arts (WCDA 2018), 28-30 Haziran 2018, Berlin – Almanya. DOI: https://doi.org/10.18844/prosoc.v5i6.3694. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 5(6), pp. 44-52. Available from: https://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3694Full Text

B12. Bildiri, Fictional Illustration Language With Reference To Examples From M. C. Escher And István Orosz” (M. C. Escher ve István Orosz Örneklerinden Hareketle Kurgusal Resimleme Dili), 6th World Conference on Design and Arts – Wcdae 2017, Hırvatistan, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 4(11), 156-163. Available from: https://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2870, Full Text

B11. Bildiri, “Contemporary Illustration Methods and New Application Areas on Illustrations: Interaction Induced Animated Illustrations” (Güncel Resimleme Yöntemleri ve Yeni Uygulama Alanları: Etkileşim Kaynaklı Hareketli Resimlemeler), 5th World Conference on Design and Arts – Wcdae 2016, Makedonya, 26 - 28 Mayıs 2016. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Vol 3 No 5 (2017): Selected paper of 5th World Conference on Design and Arts (WCDA-2016). DOI: https://doi.org/10.18844/prosoc.v3i5.1960,  [Online]. 5, pp 47-55. Available from: http://www.sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/1960/2132, Full Text

B10. Bildiri, “Examining the Illustrated Interactive Electronic Book Applications in Terms of Form”, (Resimlenmiş Etkileşimli Elektronik Kitap Uygulamalarının Biçimsel Yönden İncelenmesi), AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Almanya, 2016, 19 – 22 Mayıs 2016. Design and New Media: Selected Articles. (Ed.Sayers, W.). ISBN 978-605-83281-7-4 (pp. 72-78). London: AGP Research: https://drive.google.com/file/d/0B1bKVTR40-5tWWFvWXRZekJxLTQ/view, Full Text

B9. Bildiri,“Reviewing educational children’s books in terms of graphic design in the context of multimedia” (Çoklu Ortam Tasarımı Bağlamında Eğitsel Çocuk Kitaplarının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi), Global Journal on Humanites & Social Sciences. [Online]. 03, pp 07-13, 2016. Available from: http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/270 (DOI: http://dx.doi.org/10.18844/gjhss.v2i1.270). 4th World Conference on Design, Arts & Education (WCDAE-2015) - Procedia Social and Behavioral Sciences, Issue 3 (2016), s. 7-13, St. Petersburg, Rusya, 26 - 28 Haziran 2015, Full Text

B8. Bildiri,“Calligraphy, It’s Transfer to New Media Environment and The Part It Plays in Graphic Design Products (Kaligrafi, Yeni Medya Ortamına Aktarımı ve Grafik Tasarım Ürünlerinde Yer Alması)”, 3rd World Conference on Design, Arts & Education (DAE-2014) - Global Journal on Humanites & Social Sciences, [Online]. 01, s. 348-353. Available from: http://archives.sproc.org/index.php/pntsbs/article/view/3598/3229, Dubrovnik, Hırvatistan, 02- 03 Mayıs 2014, Full Text

B7. Bildiri,“A Workshop Proposal on The Visualization of Sound Concepts (Ses Kavramlarının Görselleştirilmesi Üzerine Bir Çalıştay Önerisi)”, 1st World Conference on Design, Arts & Education (ARTSEDU-2012) - Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 51 (2012), s.130-134 , Antalya, 01- 04 Mayıs 2012, Full Text

B6. Bildiri,“An Analysis of the Use of Urban Furniture in City Advertising in terms of Aesthetic/Visual Appreciation Training: City Design (Estetik/Görsel Beğeni Eğitimi Bağlamında; Kent Mobilyalarının Şehir Reklamcılığındaki Kullanımının İncelenmesi: Şehir Tasarımı)”, 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012) - Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 46 (2012), s.3279-3283, Barcelona, 01- 03 Mayıs 2012, Full Text

B5. Bildiri,“Nevşehir Tanıtımında Yörenin Kültürel Değerlerinin Kullanılmasının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi”, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Cilt 1 (2012), s. 379-385, Nevşehir, 16- 19 Kasım 2011, Full Text

B4. Poster Bildiri,“Visualization of Sound for Deaf Children (İşitme Engelli Çocuklar İçin Ses Kavramlarının Görselleştirilmesi)”, “US-Turkish Workshop on Assistive Technology” Poster Bildiri - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 06- 08 Haziran 2011, Poster

B3. Bildiri,“The graphic design and application problems on the theatre publicity stands: a three-dimensional (3d) advertiser graphic design for a play (Tiyatro Oyunlarını Tanıtıcı Standlarda Grafik Tasarım ve Uygulama Sorunları: Bir Tiyatro Oyunu İçin Üç Boyutlu Tanıtım Uygulamaları)”, )”, 3rd World Conference on Educational Sciences (WCES-2011) - Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 15 (2011), s.658-661, (ISSN: 1877-0428), İstanbul, 03- 07 Şubat 2011, Full Text

B2. Bildiri,“A workshop of interpreting nature via photography related to training in terms of seeing (Görme Eğitimine Bağlı Doğayı Fotoğrafla Yorumlama Çalıştayı)”, 3rd World Conference on Educational Sciences (WCES-2011) - Procedia Social and Behavioral Sciences, s.1350-1353 (ISSN: 1877-0428), İstanbul, 03- 07 Şubat 2011, Full Text

B1. Bildiri,“The relationship of the traditional drawing education with technology and graphic design (Geleneksel Desen Eğitiminin Teknoloji ve Grafik Tasarım İle İlişkisi)”, 3rd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010) - Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 2(2) (2010), s.2019-2023 (ISSN: 1877-0428), İstanbul, 04- 08 Şubat 2010, Full Text

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

C1. “Okul Öncesi Çocuk Kitabı Resimlemeleri: İçerik ve Biçim Olgusu”, 1. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu, Eskişehir, 14 - 17 Nisan 2014

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D7. Makale, Bulduk Türkmen, B. (2021). Bilim ile Sanatın İş Birliği Üzerine Bilimsel İllüstrasyon: Leonardo Da Vinci İncelemeleri . Art-e Sanat Dergisi , 14 (28) , 981-1011 . DOI: 10.21602/sduarte.888812, Full Text

D6. Makale, Bulduk Türkmen, B. (2021). Çocuk Kitabı Resimlemelerinde Ölüm Kavramı: Kavram Öğretimi ve Resimleme Bağlamında Çocuk Kitabı İncelemeleri . Sanat ve Tasarım Dergisi , (28) , 99-126 . DOI: 10.18603/sanatvetasarim.1048583, Full Text

D5. Makale, “Etkileşimli Medya Ortamlarında Resimleme Kullanımı: Google Doodle Resimlemelerinin İncelenmesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 25, Sayfa: 343-359, ISSN: 2149-6595, Ankara, 2020, Full Text

D4. Makale, “Resimleme Dilinde Alternatif Bir Yaklaşım: Kaligrafi ile Resimleme”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 22, Sayfa: 343-359, ISSN: 2149-6595, Ankara, 2018, Full Text

D3. Makale, “Etkileşimli Medya ve Öğretim Ortamlarında Tasarım Geliştirme Süreci”, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 16, Sayfa: 47-63, ISSN: 2149-6595, Ankara, 2015, Full Text

D2. Makale, “Yazı Dersi Kapsamında Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, Sayı: 32, Sayfa: 63-83, ISSN: 1300-6665, Ankara, 2015, Full Text

D1. Makale, “Güzel Yazı Yazma Becerisinin Geliştirilebilmesi Üzerine Yazı Defteri Önerisi”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, Sayı: 24, Sayfa: 12-35, ISSN: 1300-6665, Ankara, 2012, Full Text

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

E1. “Kamusal Alanda Bilgilendirici ve Yönlendirici Göstergeler: Tabelalar” Yrd.Doç. Zülfükar Sayın, Arş.Gör. Banu Bulduk, Arş.Gör. Elif Songür Dağ, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, IX. Ulusal Sanat Sempozyumu (Kamusal Alanda Sanat), s. 213 - 223, Ankara, 18 - 20 Kasım 2009

F. Ulusal yayınlarda yer alan makaleler:

F1. “Ses kavramlarının görselleştirilmesi üzerine deneysel bir atölye çalışmasının ardından”, Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, Sayı: 56, s. 72-76,  (Kasım/Aralık), 2014

G. Uluslararası bilimsel kitaplarda yayımlanan bölüm:

G2. Bulduk Türkmen, B. (2019). “Dijital Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Tasarım Geliştirme Süreci” (9. Bölüm). S. (152-179). Dijital Kitap Teknolojisi Terminolojiden Pedagojiye. (Ed. Sakine ÖNGÖZ). (ISBN 978-605-037-034-8, DOI 10.14527/9786050370348).  Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, Full Text

G1. Bulduk, B. (2016). Design Element at Illustrated Children’s Books. EDU1 “Current Advances in Education”. Chapter: 64/18. S. (223-228). Güzel Sanatlar Araştırmaları, Full Text

H. Diğer yayınlar:

H3. Logo Geçmişten Güncele Türkiye’de Logo Kitabı. (2020). (s. 153). İstanbul: Alternatif Yayıncılık.

H2. Türk İllüstrasyon Kitabı I, II. (2012). Cilt 1 ve 2 (s. 219, 454, 455). İstanbul: Alternatif Yayıncılık.

H1. TGT6 Türk Grafik Tasarımcıları, 05 İllüstrasyon Bölümü, Ekim 2010, Alternatif Yayıncılık. s. 324 - 325.